STOWARZYSZENIE

STATUT Stowarzyszenia NASZ PIAST

Stowarzyszenie Nasz Piast powstało w 2008 roku z inicjatywy Zdzisława Podkańskiego, Ministra Kultury i Sztuki w latach 1996-97. Główne cele statutowe Stowarzyszenia to aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, który realizowanie dokonuje się poprzez: 

– kształcenie lokalnych liderów

– organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów

– organizowanie konferencji, szkoleń

– organizowanie spotkań

– opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i pozycji książkowych.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie od 2008 roku organizuje m.in. Ogólnopolski Przegląd Kolędniczy, którego jednym z celów jest ochrona Dziedzictwa Narodowego i kultywowanie tradycji kolędowania. Dotychczas zorganizowanych zostało jedenaście przeglądów kolędniczych, w których udział brało około 30-40 zespołów kolędniczych w każdej edycji.

Wszystkie edycje były oceniane przez jury w składzie: profesor doktor habilitowany prof. dr hab. Jan Adamowski przewodniczący, dr Mariola Tymochowicz członek, Andrzej Sar członek Dziedzictwo kulturowe i tradycja to przypomnienie przeszłości dla przyszłości wyróżnienia i nagrody otrzymują w przeglądach te zespoły, które odtwarzają kolędy śpiewane 100, a może nawet 200 lat temu w regionie, z którego pochodzi dany zespół. Jest to przywracanie współczesnemu społeczeństwu wiedzy o ich przeszłości kulturowej. Ważnym elementem ocenianym przez jury jest też strój zespołu, powinien to być strój regionalny, właściwy dla regionu skąd pochodzi zespół. Materiały z przeglądów są archiwizowane, powinno być więc utrwalane utrwalanie tekstu i melodii.

Stowarzyszenie zorganizowało również konferencję naukową pt. „Kultura ludowa Lubelszczyzny”, co zaowocowało wydaniem książki o tym tytule. Pierwsze wydanie zostało przekazane do bibliotek gminnych i miejskich gminnych województwa lubelskiego oraz przekazane zespołu biorącym udział 11 przeglądzie kolędniczy. W 2020 roku został również wydany kalendarz, w którym zostały opublikowane zdjęcia zespołów wyróżnionych w 9 przeglądzie kolędniczy. Aktualnie (tj. jesienią 2021 r.) Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz drugiego wydania „Książki kultura ludowa Lubelszczyzny” oraz organizacji XII Przeglądu Kolędniczego na początku 2022 roku.